پیام مدیریت عامل

از کل منابع آبی در کره زمین فقط سه درصد آن آب شیرین بوده که از این میزان دو سوم آن در کوههای یخی قرار گرفته است. براساس گزارشات سازمان ملل در حال حاضر فقط 8% از کل منابع آب شیرین دنیا توسط بشر جهت رفع نیازهای شرب، صنعت و کشاورزی بهره برداری می شود.

امروزه مدیریت جهت بهینه نمودن مصرف آب و بحداقل رسانیدن تاثیرات سوء ناشی از استفاده نابجا از آب بر محیط زیست طبیعی بدلیل کمبود آب الزامی است.

دنیا با کمبود منابع آب جهت تامین نیازها مواجه می باشد. این کمبود موجب بروز تنش و بحران آبی در نقاط مختلف گردیده است. بخشی از کمبود آب ناشی از ناکافی بودن منابع آبی و بخشی بدلیل ضعف در نوع و خصوصیات ابزارهای بهره برداری و همچنین مدیریت ضعیف در بهره‌برداری از این منابع می باشد.

بر طبق گزارشات سازمان ملل، یک نفر از هر شش نفر در دنیا از نظر دسترسی به آب شرب سالم با تنش مواجه است، بدین معنی که امکان تامین سرانه آب به میزان 1700 مترمکعب در سال برای آنها میسر نمی باشد. خاور میانه از جمله کشور عزیزمان ایران یکی از مناطق پرتنش آبی در دنیا است که متوسط آب قابل تامین در آن حدود 1200 مترمکعب در سال است.

ایران در منطقه خشک و نیمه خشک با متوسط بارندگی 220 میلیمتر در سال قرار دارد. بنابراین لازم است از کلیه توانایی علمی و فنی جهت کاهش کمبود آب همراه  با مدیریت صحیح منابع آبی استفاده شود. یکی از نگرانی های بزرگ در مورد منابع آبی کشور در آینده نحوه تخصیص آب و مدیریت آن در حال و در آینده است.

راه حل ایجاد تعادل بین نیاز آبی مردم و محیط زیست یکی از اقدامات مهم در پایداری منابع آبی کشور است. در این رابطه انجام مطالعات جامع و بهم پیوسته منابع آب (IWRM) ضروری بنظر میرسد.

با در نظرگرفتن نگرانی‌های مذکور در فوق، مهندسین مشاور پژوهاب از ابتدای تاسیس، فعالیت های مهندسی خود را در زمینه های زیر هدف گذاری نمود.

  • مطالعات توسعه منابع آب خاک در سطح حوزه های آبریز و مدیریت منابع آبی آنها
  • مطالعات مراحل مختلف طرحهای آبیاری و زهکشی
  • مطالعات مراحل مختلف سدهای مخزنی، انحرافی و سایر سازه های هیدرولیکی
  • مطالعات اثرات زیست محیطی طرحهای مختلف مهندسی توسعه شهری

سوابق کاری این مهندسین مشاور نشان دهنده چگونگی حصول این اهداف درگذشته و برنامه ریزی برای آینده است.

×

راه ارتباطی

  • 22357718، 22350073 ، 22352249
  • info@pazhouhab.com
  • تهران- سعادت آباد – خیابان صرافهای شمالی – نبش خیابان 17 شرقی – پلاک 1 – طبقه 3 و 4 - شرکت مهندسین مشاور پژوهاب

طراحی سایت و پشتیبانی: وب ایده